Het zogenaamde contract

november 5, 2007

Hier onder vind u de zogenaamde contracten die u met Kinderfun zou zijn aangegaan. Als we het vodje (andere woorden heb ik er niet voor) bekijken dan vallen er een aantal punten direct op.

kinderfun_vod1

Allereerst wordt er vermeld dat het gaat om een proefactie voor een reeks van 3 pakketten resp. 3 mnd. Op zich conform hetgeen met u is afgesproken. Dan hebben ze het over de betaalwijze: ( 7,95 Euro per pakket) De betaling geschiedt per 3 mnd 23,85 Euro. Ook hier is nog niets waaruit blijkt dat er sprake is van enig doorlopend (stil zwijgend zichzelf verlengend) contract.
Maar dan gebeurt er iets hel vreemds. Kinderfun verandert plots van een burger in iemand die het recht heeft zelfstandig wetswijzigingen door te voeren. Zij maken u er zelfs nog eens extra attent op door te schrijven “GOED LEZEN VOOR ONDERTEKENING”, WANT MONDELINGE AFSPRAKEN ZIJN ONGELDIG. Volgens de Nederlandse wetgeving zijn mondelinge afspraken wel degelijk bindend. Maar hoe dan ook kun je er nimmer voor verantwoordelijk worden gesteld indien je iets tekent dat in strijd is met de Nederlandse wetgeving.  Ook al moet ik eerlijkheidshalve bekennen dat je hier best een leuke boterham mee kunt verdienen op de kermis. ??!!?? (gekken trekken de kaart)

Hierna komt de volgende regel:
Ik machtig Kinderfun het verschuldigde abonnementsgeld automatisch, tot wederopzegging, van mijn bank/giro- rekening af te schrijven. In feite heeft u op het moment dat u tekent voor deze proefactie aangegeven dat u geen doorlopend (stil zwijgend zichzelf verlengend) contract bent aangegaan. Er is dus nimmer sprake van enig contract buiten de eenmalige incassomachtiging zoals met de verkoper(ster) aan de deur ook nog eens mondeling (bindend) is overeen gekomen. Laat je dus niet in de maling nemen door de colporteurs van Kinderfun.

Als we verder kijken dan staat er vermeld: Ondergetekende verklaart hierbij een duplicaat van de bestelbon te hebben ontvangen en bekend te zijn met het bovenstaande en aan de ommezijde vermelde betalings- en abonnementsvoorwaarden. Ik ben benieuwd welke helderziende de tekst aan de ommezijde heeft gelezen alvorens een handtekening te plaatsen? Het gaat hier dus om een doordrukboekje waarbij de achterzijde niet zichtbaar is alvorens de blaadjes eruit gescheurd worden. (na ondertekening dus) !!!!

Rechtsonder staat een bedrag vermeld van 5 Euro, hetgeen als inschrijfgeld is omschreven. Aangezien dit doorgestreept (ongeldig is verklaart) heeft u zich ook nergens voor ingeschreven. Opnieuw een tegenargument dat u goed kunt gebruiken in een eventuele vervolgprocedure die er waarschijnlijk nooit zal komen.

Als laatste staat er bij ons bij de datum vermeld 22 sep. Indien dit bij u ook zo is dan kunt u gewoon stellen dat dit vodje dateert uit 1672 (verzin maar iets of houd je van de domme)en dus allang verjaart is. Mochten ze u vragen hoe u wist dat er in 1672 zo’n briefje bestond dan zegt u maar dat uw voorvaderen u dit hebben verteld. desnoods via Jomanda of zoiets hi hi.

kindefun_vod2

Aan de achterzijde staat onder ABONEMENTSVOORWAARDEN Deze overeenkomst kan door u ongedaan worden gemaakt binnenacht dagen nadat een afschrift bij de Kamer van Koophandel en ….. te Den Bosch van een datem is voorzien. Als het al zo is dat dit vodje bij de Kamer van Koophandel zou zijn ingeschreven dan dient u hiervan wel op de hoogte te worden gebracht. wedden dat dit bij niemand gebeurd is.

Voor mij is de zaak nu wel duidelijk.

Voor u toch ook!!!

Advertenties