Fiad incasso benaderd familieleden en doet een niet aanvaardbaar voorstel

november 27, 2007

In afwijking tot de schriftelijke strijd gaat Fiad incasso ertoe over om leden van mijn gezin te benaderen. Aangezien deze niet bekend zijn met alle onderliggende correspondentie kan deze nimmer adequaat reageren. Iets waar Fiad incasso graag gebruik (misbruik) van maakt. Dergelijke handelswijze vind ik zeer ongepast en wordt zeker niet op prijs gesteld.

Direct daarna werd er een voorstel bevestigd via e-mail, waarvan de tekst hieronder vermeld.

Geachte mevrouw,

In referte op uw mail en ons telefonisch onderhoud van heden bevestigen wij u ons voorstel om de vordering op basis van de profitletter (zijnde € 60,85) te voldoen tegen finale kwijting.

Wij gaan er vanuit u zo een loyaal aanbod te hebben gedaan en zien uw spoedige afwikkeling tegemoet.

Hoogachtend,

Fiad BV Incasso
Postbus 51
7940 AB Meppel

Hoe moet ik dit voorstel zien? Wat geeft dit aan? En hoe ga ik hier mee om?

Allereerst laat fiad incasso zien dat er iets niet klopt in hun procedure of het zogenaamde contrakt van hun client Kinderfun. Anders zouden zij het bedrag nooit verlagen in de hoop dat ik hier in zou trappen.
Bovendien vermeld Fiad incasso “in referte op uw mail en ons telefonisch onderhoud”. hetgeen volledig tegenstrijdig is omdat het hier om twee verschillende personen gaat. Een familielid en ik zelf. Niet erg netjes dus.

Bovendien heb ik uit een aantal reacties moeten concluderen dat betaling tegen finale kwijting niets anders wil zeggen dan “U bent bereid te betalen, U bent een gewillig slachtoffer, Er valt dus nog wat bij u te halen en daar maken wij graag gebruik (misbruik) van. Bovendien is het niet Fiad incasso maar kinderfun die terug komt met nieuwe rekeningen, waarbij zij niets van doen hebben met de finale kwijting van Fiad incasso. opnieuw een vies addertje onder het gras.

Ik zal spoedig reageren op hun handelswijze en opnieuw aandringen op een rechtzaak.
Betalen is voor mij in elk geval niet bespreekbaar zonder dat hier een gerechtelijke uitspraak aan ten grondslag ligt.

Zie het maar als een van de laatste stuiptrekkingen van Fiad incasso in de hoop er toch nog iets uit te slepen met hun zogenaamd “loyaal aanbod”.

Wordt vervolgd

 


Oh je, Pas op! een aanmaning

november 24, 2007

Opnieuw komt Fiad incasso met een brief (aanmaning). Kennelijk lezen zij hun post niet, of doen net alsof zij niets hebben ontvangen. Wat dat betreft zou het familie van elkaar kunnen zijn. In mijn vorige brief heb ik duidelijk aangegeven niets meer van doen te hebben met Fiad incasso. Immers heb ik het balletje terug gelegd bij Kinderfun zelf. En dan opnieuw een dreiging over een gerechtelijke procedure. Ik snap er niets meer van? Volgens mij heb ik Kinderfun al begin 2006 gezegd dat als ze van mening zijn iets van mij tegoed te hebben dat zij zich maar moeten wenden tot de Rechtbank. En nu gaan ze na bijna twee jaar dreigen met een rechtzaak. Ik zou zeggen Ga je gang. Of sta je toch niet zo sterk als je zelf aangeeft!!!!
Hieronder de ontvangen brief waarop spoedig een korte reactie. De verhoging valt dit keer mee, slechts 32 cent. Zelfs de gebruikte postzegel kost meer hi hi.

kinderfun_23112007

Hieronder mijn reactie die ik per Email aan Fiad incasso heb gestuurt.
Het zal mij benieuwen wat hun reactie zal zijn.

Ik houd u op de hoogte

kinderfun_24112007


Brief aan kinderfun

november 18, 2007

kinderfun_18112007a

kinderfun_18112007b


opnieuw een brief aan Fiad incasso

november 17, 2007

kinderfun_17112007_2


Nieuwe dreigbrief van Fiad incasso

november 9, 2007

Vandaag 9 november ontving ik opnieuw een brief van Fiad incasso inzake  Kinderfun. Bij deze brief zit voor het eerst een kopie van het vodje (zogenaamde contract) waarvoor ik kinderfun al in februari 2006 verzocht heb om dit bewijsstuk aan mij toe te sturen. Een kopie hiervan vind u in het voorgaande bericht. Omdat dit kopie overeenkomt met het vod dat ik reeds in mijn bezit heb, ben ik nog steeds van mening dat er geen enkele sprake is van enig contract. Dit vraagt opnieuw om een reactie van mijn kant.

 

kinderfun_17112007_1


Het zogenaamde contract

november 5, 2007

Hier onder vind u de zogenaamde contracten die u met Kinderfun zou zijn aangegaan. Als we het vodje (andere woorden heb ik er niet voor) bekijken dan vallen er een aantal punten direct op.

kinderfun_vod1

Allereerst wordt er vermeld dat het gaat om een proefactie voor een reeks van 3 pakketten resp. 3 mnd. Op zich conform hetgeen met u is afgesproken. Dan hebben ze het over de betaalwijze: ( 7,95 Euro per pakket) De betaling geschiedt per 3 mnd 23,85 Euro. Ook hier is nog niets waaruit blijkt dat er sprake is van enig doorlopend (stil zwijgend zichzelf verlengend) contract.
Maar dan gebeurt er iets hel vreemds. Kinderfun verandert plots van een burger in iemand die het recht heeft zelfstandig wetswijzigingen door te voeren. Zij maken u er zelfs nog eens extra attent op door te schrijven “GOED LEZEN VOOR ONDERTEKENING”, WANT MONDELINGE AFSPRAKEN ZIJN ONGELDIG. Volgens de Nederlandse wetgeving zijn mondelinge afspraken wel degelijk bindend. Maar hoe dan ook kun je er nimmer voor verantwoordelijk worden gesteld indien je iets tekent dat in strijd is met de Nederlandse wetgeving.  Ook al moet ik eerlijkheidshalve bekennen dat je hier best een leuke boterham mee kunt verdienen op de kermis. ??!!?? (gekken trekken de kaart)

Hierna komt de volgende regel:
Ik machtig Kinderfun het verschuldigde abonnementsgeld automatisch, tot wederopzegging, van mijn bank/giro- rekening af te schrijven. In feite heeft u op het moment dat u tekent voor deze proefactie aangegeven dat u geen doorlopend (stil zwijgend zichzelf verlengend) contract bent aangegaan. Er is dus nimmer sprake van enig contract buiten de eenmalige incassomachtiging zoals met de verkoper(ster) aan de deur ook nog eens mondeling (bindend) is overeen gekomen. Laat je dus niet in de maling nemen door de colporteurs van Kinderfun.

Als we verder kijken dan staat er vermeld: Ondergetekende verklaart hierbij een duplicaat van de bestelbon te hebben ontvangen en bekend te zijn met het bovenstaande en aan de ommezijde vermelde betalings- en abonnementsvoorwaarden. Ik ben benieuwd welke helderziende de tekst aan de ommezijde heeft gelezen alvorens een handtekening te plaatsen? Het gaat hier dus om een doordrukboekje waarbij de achterzijde niet zichtbaar is alvorens de blaadjes eruit gescheurd worden. (na ondertekening dus) !!!!

Rechtsonder staat een bedrag vermeld van 5 Euro, hetgeen als inschrijfgeld is omschreven. Aangezien dit doorgestreept (ongeldig is verklaart) heeft u zich ook nergens voor ingeschreven. Opnieuw een tegenargument dat u goed kunt gebruiken in een eventuele vervolgprocedure die er waarschijnlijk nooit zal komen.

Als laatste staat er bij ons bij de datum vermeld 22 sep. Indien dit bij u ook zo is dan kunt u gewoon stellen dat dit vodje dateert uit 1672 (verzin maar iets of houd je van de domme)en dus allang verjaart is. Mochten ze u vragen hoe u wist dat er in 1672 zo’n briefje bestond dan zegt u maar dat uw voorvaderen u dit hebben verteld. desnoods via Jomanda of zoiets hi hi.

kindefun_vod2

Aan de achterzijde staat onder ABONEMENTSVOORWAARDEN Deze overeenkomst kan door u ongedaan worden gemaakt binnenacht dagen nadat een afschrift bij de Kamer van Koophandel en ….. te Den Bosch van een datem is voorzien. Als het al zo is dat dit vodje bij de Kamer van Koophandel zou zijn ingeschreven dan dient u hiervan wel op de hoogte te worden gebracht. wedden dat dit bij niemand gebeurd is.

Voor mij is de zaak nu wel duidelijk.

Voor u toch ook!!!